Меню
Вашата кошница

Проект Desiree Gas

Проект Desiree Gas

ВАЖНО: От 17.02.2020г. проект Desiree Gas е спрян, поради изчерпване на бюджета.

Основната цел на проект Desiree Gas е да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства. Проектът стимулира подмяната на отоплителни инсталации на електричество, въглища, дърва и нафта с екологичното отопление с природен газ. По проекта могат да кандидатстват физически лица, които не са свързани към централно отопление (Топлофикация) и не са ползвали до сега газово отопление. Проектът не финансира подмяна на стари газови котли с нови.

Финансовата помощ, която отпуска проектът, е 30% от нетните разходи (преди начисляване на ДДС) по изграждане на газовата инсталация, монтирането на котела и отоплителните уреди в жилището. Максималният размер на финансовата помощ, която може да бъде отпусната е 2347лв. Проектът не финансира инсталации, които са били частично финансирани по други национални и международни програми за поощряване на екологосъобразните методи за отопление. Срокът на изпълнение на проекта след получено одобрение е 60 календарни дни.

Кой може да кандидатства?

За да може да кандидатства потребител за финансиране по проект Desiree Gas, той трябва да е:

- Физическо лице, собственик на жилище с Акт 16 в еднофамилна или многофамилна сграда, което има изградена газова инсталация без инсталиран котел и не е ползвало отопление на газ до момента;

- Физическо лице, собственик на жилище с Акт 16 в еднофамилна или многофамилна сграда, което няма изградена газова инсталация, но има в близост точка за включване към газовата мрежа.

Изпълняваме проекти, намиращи се на територията на гр. София

Небходими документи за инсталацията

При изградена газова инсталация в жилището, потребителят трябва да разполага с:
- Проект на вътрешна газова инсталация
- Акт за първоначален технически преглед
- Изпълнителска документация

При необходимост от изграждане на цялостна газова инсталация до жилището и в него:
- Изготвяне на Проект за газова инсталация
- Узаконяване на Проект за газова инсталация
Може да съдействаме с изготвянето на документацията по Проекта и узаконяването му.

Документи за кандидатстване

Освен документите за газовата инсталация, потребителят трябва да представи още:
- Документ за самоличност и декларация за правен статус на кандидата (по образец)
- Нотариален акт на жилището, доказващ собствеността на кандидатстващия
- Сметка за електричество, издадена до шест месеца преди подаването на заявлението
- Комбинирана декларация за платени местни данъци и такси; за липса на двойно финансиране; за ползване на жилището и за използван източник на енергия (по образец)
- Уведомление за поверителност (по образец).

Етапи на кандидатстване

Кандидатстващият за финансиране по програма Desiree Gas трябва да представи всички документи в най-близкия до него клон на газово разпределително дружество (ГДР). След приемане на документите ГДР трябва да издаде Становище за присъединяване. На база на него се изготвя Оферта за изграждане на газова инсталация и тя се представя пред ГДР и пред консултант от Desiree Gas. Офертата трябва да се одобри и от двете страни преди да се пристъпи към изпълнението на проекта.

Необходимо е бенефициентът на отпуснатата финансова помощ да заплати 50% авансово плащане от стойността на офертата, след нейното одобрение и преди стартирането на изпълнението на проекта. Срокът за изпълнение е до 60 календарни дни след получаване на одобрение. След приключването на проекта по инсталацията, бенефициентът заплаща остатъка от стойността на проекта, намалена с размера на финансовата помощ по Desiree Gas. Назначава се Технически надзор на съоръжението, който трябва да установи неговата безопасност и готовност за загазяване. При получаване на всички съпътстващи актове за преминати проверки и тестове на инсталацията, ГДР осъществява включването на инсталацията към газопреносната мрежа.

Формуляр по проект Desiree Gas

 

Ако се интересувате от проект Desiree Gas попълнете формуляра с информацията, с която разполагате. Тя ни е необходима, за да знаем от какви документи ще имате нужда за кандидатстване. Ние ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения. Проектите трябва да са на територията на гр. София.