Референции

БНП Париба Пърсънъл Файненс Настоящата референция се издава от "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14, на фирма "Вимакс Клима" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Пейчев 12Ж, въз основа на извънгаранционно обслужване, както и доставка, монтаж и поддръжка на нови климатични системи. По време на съвместната ни работа, фирма "Вимакс Клима" ООД коректно и гъвкавко изпълнява възложените от нас ангажименти по поддръжката на наличните ни климатични системи и доставката и монтажа на нови такива. Всичко това дава основание на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД да оцени "Вимакс Клима" ООД като надежден партньор. Атанас Германов - Координатор поддръжка на сгради и съоръжения БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД
БНП Париба Пърсънъл Файненс Настоящата референция се издава на Вимакс Клима ООД. "Вимакс Клима ООД" е партньор на "Атаро Клима" ЕООД във връзка с развой на търговска дейност и подизпълнител в направление климатизация. Фирмата е изключително коректна при изпълнение на поетите ангажименти и разполага с обучен и квалифициран персонал. За периода на съвместната ни работа не сме констатирали нарушения или несъответствие на определените стандарти от страна на "Вимакс Клима" ООД. Коректното отношение, както и проявената прецизност при изпълнение на договорените услуги, ни дават основание да считаме "Вимакс Клима" ООД за коректен клиент и препоръчваме фирмата като надежден и перспективен партньор. Атанас Рогачев - управител, Атаро Клима ЕООД
БНП Париба Пърсънъл Файненс Настоящата референция се издава от Комисия за защита от дискриминация на "Вимакс Клима" ООД, въз основа на подписан между двете страни договор за извънгаранционно обслужване, както и доставка, монтаж и поддръжка на нови климатични системи. По време на съвместната ни работа, фирмата изпълнител доказва възможностите си - професионално обслужване, стриктно изпълнение на изискванията на възложителя и проява на гъвкавост при конкретен ангажимент. "Вимакс Клима" ООД работи точно и отговорно, като комуникацията между мениджмънта и екипите е добре координирана. "Вимакс Клима" ООД притежава ISO 9001:2008. Това дава основание на Комисията за защита от дискриминация да оцени "Вимакс Клима" ООД като надежден партньор. Кемал Еюп - Председател на Комисия за защита от дискриминация
БНП Париба Пърсънъл Файненс Настоящата референция се издава на "Вимакс Клима" ООД като коректен партньор на Институт по хладилна и климатична техника  ЕООД във връзка с осъществяването на търговска дейност и възлагане на подизпълнителни функции в направление климатизация. Фирмата разполага с квалифициран персонал, извършващ поверените му дейности съобразно утвърдените стандарти. При изпълнението на поетите ангажименти са спазени всички предварително уточнени срокове и са реализирани резултати, отговарящи на заложените критерии. През целия период на съвместната ни работа с „Вимакс Клима” ООД не сме констатирали нарушения или пропуски. Благодарение на нашите преки наблюдения над работата на „Вимакс Клима” ООД можем да обобщим, че фирмата е коректен и надежден партньор, който препоръчваме. Инж. Иванов - Изпълнителен директор на Институт по хладилна и климатична техника АД
БНП Париба Пърсънъл Файненс Информационен център на МО издава настоящата референция на "Вимакс Клима" ООД, като с това удостоверява положителната си оценка за съвместната ни работа. "Вимакс Клима" ООД извършва доставка, монтаж и сервиз на всички климатични системи. Фирмата разполага с необходимите складови наличности и възможност за бързо реагиране при авариийни ситуации. Добрата материално-техническа база и квалифициран персонал са предпоставка за качествено обслужване на клиентите. Дирекция "Информационен център на МО" се състои от Военен телевизионен канал, в. "Българска армия" и "Военна киностудия", боравеното със сложна и прецизна компютърна, видео и телевизиона техника изисква климатичните системи да бъдат в постоянна изправност. В това отношение "Вимакс Клима" ООД доказа, че може да бъде партньор, на който може да се разчита. Асен Сираков - Директор на Дирекция ИЦ на МО
БНП Париба Пърсънъл Файненс Настоящата референция се издава от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" на фирма "Вимакс Клима" ООД, въз основа на подписан между двете страни договор  за извънгаранционно обслужване, както и ползване услугите на фирмата при доставка, монтаж и поддръжка на климатичните системи на Агенцията. По време на съвместната ни работа, фирмата "Вимакс Клима" ООД доказва възможностите си, като професионално обслужване, стриктно изпълнение на изискванията на възложителя и проява на гъвкавост при конкретен ангажимент. "Вимакс Клима" ООД работи точно и отговорно, като комуникацията между мениджмънта и екипите е добре координирана. Всичко това дава основание на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" да оцени "Вимакс Клима" ООД като надежден партньор. Петър Манолов - Изпълнителен директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"
БНП Париба Пърсънъл Файненс Препоръка за качествата на услугите предоставяне от "Вимакс Клима" ООД. Фирма "Вимакс Клима" ООД  са наши контрагенти през последните две години. Фирмата поддържа климатичните инсталации в сградата на Министерството на отбраната, като извършва обслужване ремонт и доставка на резервниа части. Спазват сроковете за констатиране и отстраняване на повредите. Профилактиката се осъществява по график, осигурени са всички консумативи. Екипът е квалифициран, добре подбран и успява да поддържа високо качество на услугата, включително и в най-натоварените месеци. Можем да разчитаме на тях като на коректни партньори. Полковник Красимир Джуров - Началник на военно формирование 22970
БНП Париба Пърсънъл Файненс Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет издава настоящата референция на "Вимакс Клима" ООД, в уверение на това, че през 2012 г. фирмата изпълни коректно своите задължения, произтичащи от договор с предмет "Демонтаж, профилактика и монтаж на 30 броя климатици и доставка и монтаж на 14 броя нови климатици". Описаните в горепосочения договор услуги бяха изпълнени професионално и в срок, фирмата разполага с екип от професионалисти и необходимото оборудване за качествено изпълнение на предлаганите от нея услуги. Препоръчваме "Вимакс Клима" ООД като коректен и заслужаващ доверие партньор. Никола Казаков - Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
Референция СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД издава настоящата референция на „Вимакс Клима” ООД във връзка с продажбата, доставката и изграждането на климатизационна /вентилационна/ инсталация. Фирмата разполага с квалифициран персонал, извършващ поверените му дейности съобразно утвърдените стандарти. при изпълнението на поетите ангажименти са спазени всички предварително уточнение срокове и са реализирани резултати, отговарящи на заложените критерии. Фирмата разполага с необходимите складови наличности и възможност за бързо реагиране при аварийни ситуации. През целия период на съвместната ни работа с „Вимакс Клима” ООД не сме констатирали нарушения или пропуски от тяхна страна. Благодарение на нашите преки наблюдения над работата на „Вимакс Клима” ООД можем да обобщим, че фирмата е коректен и надежден партньор, който препоръчваме на бъдещи клиенти. Никола Рахнев- управител, СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД
БНП Париба Пърсънъл Файненс Настоящата референция се издава от Столична община - район "Надежда" на "Вимакс Клима" ООД въз основа на подписан между двете страни договор. Успешната съвместна работа с "Вимакс Клима" ООД ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на обслужване и сроковете за изпълнение на поръчката и на отзивчивостта на специалистите и да препоръчваме фирмата като коректен, надежден и компетентен партньор. Фирмата прояви висок професионализъм, с което спечели изцяло нашето доверие. Тук е мястото да изразим нашето задоволство и удовлетвореност от сътрудничеството си с тази фирма по осъществяване на проект за доставка и монтаж на климатична техника. "Вимакс Клима" се превърна за нас в надежден партньор с качествени стоки и професионалните услуги, които предлага като консултации, инсталиране и сервизно обслужване. Инж. Димитър Димов - Кмет на СО, район "Надежда"
БНП Париба Пърсънъл Файненс На 08.09.2014г. беше извършена профилактика на 12 /дванадесет/ броя климатици в сградата на район "Надежда". Профилактиката беше направена професионално, за което благодарим на фирма "Вимакс Клима" ООД. Петя Кирова - Домакин
ХАТ-И КОМЕРС ЕООД ХАТ-И КОМЕРС ЕООД издава настоящата референция на „Вимакс Клима” ООД във връзка с продажбата, доставката и изграждането на климатизационна /вентилационна/ инсталация.Фирмата разполага с квалифициран персонал, извършващ поверените му дейности съобразно утвърдените стандарти. при изпълнението на поетите ангажименти са спазени всички предварително уточнение срокове и са реализирани резултати, отговарящи на заложените критерии. Фирмата разполага с необходимите складови наличности и възможност за бързо реагиране при аварийни ситуации. През целия период на съвместната ни работа с „Вимакс Клима” ООД не сме констатирали нарушения или пропуски от тяхна страна.Благодарение на нашите преки наблюдения над работата на „Вимакс Клима” ООД можем да обобщим, че фирмата е коректен и надежден партньор, който препоръчваме на бъдещи клиенти. Хатидже Байрамова- управител, ХАТ-И КОМЕРС ЕООД